تحقیق آزمایش سازه و مقاومت مصالح

تحقیق آزمایش سازه و مقاومت مصالح


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، آزمایش سازه و مقاومت مصالح ، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : امروزه مطالعه و تحقيق روي رفتار سازه ها به منظور دسترسي به حداكثر ايمني، همزمان با معيارهاي در سراسر جهان رشد فزاينده اي يافته است. به طوريكه آزمايش روي تك تك اجزاء و يا تركيبي از چند جزء يك سازه، در مقياسهاي بزرگ و واقعي، يك از مهمترين و اساسي ترين نكات مورد توجه پژوهشگران صنعت ساختمان است. وسايل آزمايشگاهي موجود در كشور ما را ملزم مي سازد كه روي نمونه هاي با ابعاد كوچك و يا نمونه هايي با مقياس كوچك آزمايشهايي صورت گيرد كه اين كار حداكثر مي تواند گوياي رفتار تك تك عناصر تشكيل دهندة سازه بدون در نظر گرفتن عملكرد واقعي آنها در سازة اصلي و در كنار ديگر عناصر ساختمان باشد و بررسي نحوة تاثير بعضي از عوامل موثر بر موضوع مورد مطالعه محدود گردد. عملكرد نمونه مورد آزمايش به نكاتي كه اهم آنها به قرار زير است، بستگي دارد: هندسه سازة  اندازة سازه استفادة همزمان از مصالح گوناگون در كنار يكديگر تاثير نوع اتصال و پيوستگي اجزاء و مصالح به يكديگرلذا در هنگام آزمايش بياد موارد فوق كاملاً مدنظر گرفته شود، ت …

حتما ببینید

مرکب نوشتن روی شیشه2

مرکب نوشتن روی شیشه2 فرمول مرکب نوشتن و علامت گذاری روی شیشه به صورت فایل …