برسی رابطه دست برتری با هوش کلامی و هوش زبانی در دختران و پسران

برسی رابطه دست برتری با هوش کلامی و هوش زبانی در دختران و پسران

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

استاد راهنما دکتر حسن

موضوع برسی رابطه دست برتری با هوش کلامی و هوش زبانی در دختران و پسران دانشگاه رودهن

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه­ دست برتری با استعداد عددی و استعداد کلامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن بود. فرضیه­ی اصلی عبارت بود از اینکه بین دست برتری با استعداد عددی واستعداد کلامی دردانشجویان دانشگاه آزادرودهن رابطه معناداری وجود دارد. آزمودنی­های تحقیق شامل 200 دانشجوی دختر و پسر بود که به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای از بین دانشجویان مشغول به تحصیل درنیمسال اول سال تحصیلی 1395- 1394 انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع علی ـ مقایسه ای بوده، از پرسشنامه دست برتری ادینبورگ و آزمون استعدادعددی وآزمون استعدادکلامی به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون های ضریب همبستگی و آزمون تی مستقل نشان داد که بین دست برتری با استعداد عددی و استعداد کلامی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن رابطه معناداری وجود دارد.

 

حتما ببینید

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریچی توضیحات: دانلود پرسشنامه با موضوع ابراز وجود گمبریل و …