الگوهای ارتجاعی خميری

الگوهای ارتجاعی خميری
الگوهای ارتجاعی خميری
رفتار ارتجاعی خميری
نمودار تنش- كرنش ماده در حالت يك بعدي و منطبق بر رفتار كشسان- خميري (الاستيك- پلاستيك)
به اين گونه مصالح كه حد تسليم آنها ضمن باربرداري و بارگذاري هاي مجدد ، افزايش يا كاهش مي‌يابد؛ مصالح الاستوپلاستيك يا كشسان- خميري گويند. قانوني كه روند افزايشي سطح تنش تسليم مصالح از آن تبعيت مي‌كند ؛ قانون سخت شوندگي [Hardening Law] و قانوني كه روند كاهشي سطح تنش تسليم مصالح از آن پيروي مي‌كند ؛ قانون نرم شوندگي [Softening Law] نام دارند.
در اين حالت كرنش كل بصورت زير تعريف مي‌شود:

= كرنش كل
= كرنش كشسان
= كرنش خميري

نظريه خميري : در اينجا فرض مي‌شود ؛ ماده در ابتدا همگن و همسان است. همگن به اين معني كه ماده در تمام نقاط داراي خواص يكسان است و همسان بودن ماده به اين معني است كه در يك نقطه مشخص ، ماده داراي خواص مكانيكي مشابه در كليه جهات باشد. با قبول اين فرضيات ، در اين بخش اصول نظريه خميري يا پلاستيسيته بيان مي‌شود.

نظريه خميري کلاسيک و غيرکلاسيک

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …