اصول طراحی فضاهاي شهري ايران

اصول طراحی فضاهاي شهري ايران
اصول طراحی فضاهاي شهري ايران
فهرست مقدمه
اصل پیوستگی فضایی
اصل همپیوندی عناصر شهری و واحدهای مسکونی اصل محصور کردن فضا یا محصوریت اصل مقیاس و تناسب
اصل تباین
اصل قلمرو
اصل ترکیب (کمپوزیسیون)
آگاهی از فضا
مقدمه طراحی در شهرهای ایران، بخشهای قدیمی یا درونی، بخش میانی، بخش جدید و کل مجموعه شهری را شامل میشود. از این میان، در بخشهای قدیمی (درونی) و تا حدی میانی، اصول سازماندهی فضا بیشتر دیده میشود.  این اصول عبارتند از :  1.اصل پیوستگی فضایی.  2.اصل هم پیوندی واحدهای مسکونی و عناصر شهری.  3.اصل محصور کردن فضا، اصل مقیاس و تناسب.  4.اصل فضاهای متباین.  5.اصل قلمرو.  6.اصل ترکیب.
اصل پیوستگی فضایی سازمان کالبدی شهرهای قدیمی ایران بر پیوند فضایی میان عناصر مجموعه، یعنی میدان ، خیابانهای اصلی، مرکز شهر در مراکز محلات استوار است.
پیوستگی فضایی گرچه در بافت قدیم بسیاری از شهرهای ایران وجود دارد، اما این پیوستگی در بافت قدیم شهرهای کویری به خوبی مشهود است.
معابر اصلی به صورت شطرنجی نامنظم پیوند فضایی میان محلات، مراکز آنها و مجموعه مرکز شهر را برقرار می کرده است. 

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …