استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران

استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران
استفاده از انرژي خورشید، راهبرد موثر معماري پایدار در ایران
مقدمه
اصول معماري پایدار
تعامل معماري پایدار و انرژي هاي نو
انرژي خورشید
موقعیت کشور ایران از نظر میزان دریافت انرژي خورشیدي
سامانه خورشیدي استاتیک
سامانه پنجره آفتابی
بام آبی
ترموسیفون
سامانه دینامیک خورشیدي
آبگرمکن خورشیدي
سیستم سلولهاي خورشیدي
گرمایش وسرمایش ساختمان و تهویه مطبوع
اجاق هاي خورشیدي
مطالعه موردي خانه تیمبرویک
Hammond مطالعه موردي خانه هاموند
مطالعه موردي خانه ساخته شده توسط دکتر آیت اللهی در شهر یزد
نتیجه گیری
منابع
فهرست
مقدمه

مصرف بی رویه سوختهاي فسیلی به ویژه هیدروکربنهاي مایع و گازي شکل در ساختمانهاي مسکونی و افزایش بی سابقه جمعیت جهان سبب شده است که به سمت بحران زیست محیطی و مصرف انرژي نزدیک شویم. با همه مزایاي سوختهاي فسیلی که دسترسی آسان و امکان استفاده با تجهیزات ساده است اما محدود شدن منابع انرژي هاي فسیلی براي استفاده آیندگان، افزایش هزینه هاي گرمایش و سرمایش، عدم تعادل در زندگی و افزایش بیماریهاي روانی به علت دوري از طبیعت را می توان از
پیامدهاي رویه کنونی دانست.

در برخی کشورهاي جهان درك این مشکل انجام شده و به سمت اصلاح روشهاي سنتی خود برآمده اند به گونه اي که معماري همساز با اقلیم نقطه اصلی تمرکز و توجه آنان را تشکیل داده است. با این وجود ایران با دارا بودن سابقه بسیار طولانی از معماري همساز با اقلیم و هماهنگی با طبیعت و محیط زیست پیرامون خود، در سالهاي اخیر فاصله زیادي با آن روند گرفته است به طوري که دیگر خبري از ساخت و سازهاي متناسب با محیط زیست نمی باشد.
تنها دغدغه مردم زیبایی محل زندگی با پرداخت هر هزینه اي شده است. متاسفانه گاه تصور می شود که با ساخت و ساز به این روش، صرفه جویی قابل ملاحظهاي
در هزینه ها نموده ایم و از تجهیزات غیرضروري در ساخت بهره نبرده ایم غافل از اینکه هزینه هاي مصرف انرژي در مدت طولانی سبب خواهد شد توجیه اقتصادي بسیار بالایی براي استفاده از تجهیزات کاهنده مصرف انرژي و هماهنگ کننده
ساختمان با محیط زیست به دست آوریم.
آمارها بیانگر آن است که بخش ساختمان در کشور 40 % مصرف انرژي را به خود اختصاص می دهد که این میزان در مقایسه با کشورهاي پیشرفته جهان 3 تا 5 برابر می باشد (1 .(
امروزه کشور ایران را بعنوان صادر کننده نفت می شناسند اما باید در نظر داشت که اگر روند فعلی افزایش مصرف انرژي ادامه یابد در آینده اي نه چندان دور میزان مصرف داخلی کشور آنچنان افزایش می یابد که تولید نمی تواند پاسخگوي آن بوده و حتی مجبور به واردات سوختهاي فسیلی خواهیم بود. همانگونه که امروزه نیز واردکننده بنزین هستیم و ممکن است در آینده این اتفاق براي گازوئیل، نفت سفید و سایر فرآورده هاي نفتی نیز بیفتد و به این ترتیب مزیت اقتصادي صادرات نفت را نیز از دست خواهیم داد.
ایران با قرار گرفته در منطقه خشک و نیمه خشک خاور میانه داراي تنوع اقلیمی فراوانی است اما این مسئله را می توان با تهدیدات فراوان ممکن مورد توجه قرار داد. اکوسیستمهاي مناطق خشک براي شکل گیري مدت زمانی بسیاري را نیاز
دارند تا به حد اکوسیستم پایدار دست یابند.
هر گونه دخالت در این اکوسیستم می تواند به سرعت تعادل آن را به هم زده و به یک اکوسیستم ناپایدار مبدل نماید و در این صورت زیانهاي مختلفی از جمله ریزگردهاي مختلف که امروزه با آنها دست به گریبان هستیم به سراغ شهرها خواهد آمد و کیفیت زندگی را به شدت کاهش خواهد داد.
شرایط خاص آب و هوایی ایران و به ویژه مناطق خشک و بیابانی تحقیقات خاص خود را طلب میکند که نمی تواند بدون توجه به روند شکل گیري معماري و تنها از دیدگاه نظریه ها آن را مورد بررسی قرار داد. بررسی تحقیقات انجام شده در ایران مشخص می سازد که ساختمانهاي انگشت شماري که با هدف صرفه جویی انرژي ساخته شده اند، پس از مرحله اجرا به حال خود رها شده اند و مدیریت مناسب براي ارزیابی نتایج بدست آمده و نشر آن در محافل علمی و اجرائی تدارك دیده نشده است و گاه مشاهده گردیده است که پروژه تحقیقاتی که پس از طراحی، اجرا شده، نتایج تحقیق ر ا مورد ارزیابی قرار نداده و نتوانسته است فرضیات تحقیق را در عمل اثبات نماید.

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …