ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان

ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان
اصول مدیریت و تشکیلات کارگاه
ارکان پروژه و شرایط عمومی پیمان

تعاریف و مفاهیم پیمان :
مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده 2 موافقت نامه پیمان ، درج شده است .
موافقتنامه :
سندی است که مشخصات اصلی پیمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پیمان ، در آن بیان شده است .
شرایط عمومی :
مفاد همین متن است که شرایط عمومی حاکم برپیمان را تعیین می کند .
شرایط خصوصی :
شرایط خاصی است که به منظور تکمیل شرایط عمومی ، برای این پیمان ، با توجه به وضعیت و ماهیت آن ، تنظیم شده است . موارد درج شده در شرایط خصوصی ، هیچ گاه نمی تواند مورد شرایط عمومی را نقض کند .
مهندس مشاور :
شخص حقوقی یا حقیقی است که برای نظارت براجرای کار، در چار چوب اختیارات تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان ، از سوی کارفرما به پیمان کار معرفی می شود .
مهندس ناظر :
نماینده مقیم مهندس مشاور در کارگاه است و در چارچوب اختیارات تعیین شده دراسناد و مدارک پیمان به پیمان کار معرفی می شود .
کارفرما :
شخص حقوقی است که یک سوی امضاِء کننده پیمان است و عملیات موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ، به پیمان کار واگذار گرده است . نمایندگان و جانشین های قانونی کارفرما ، درحکم کارفرما می باشد .
پیمان کار :
شخص حقوقی یاحقیقی است که سوی دیگرامضاء کننده پیمان است واجرای موضوع پیمان رابراساس اسناد و مدارک پیمان ، به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشین های قانونی پیمان کار ، درحکم پیمان کار می باشند .

حتما ببینید

تم پاورپوینت پایان نامه معماری

تم پاورپوینت پایان نامه معماری قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، پایان …