ادبیات نظری تحقیق پارازیت یا انگل، تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری

ادبیات نظری تحقیق پارازیت یا انگل، تک یاخته ها، تولید مثل، میتوکندری – تعریف پارازیت یا انگل
پارازیت یا انگل واژه هایی هستند که امروزه در زندگی جوامع بشری کاربرد های گوناگونی دارند . ابتدا باید روشن شود که انگل چیست . در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد ( چاپ چهارم ، 1949 ) آمده است : انگل حیوانی است که درون یا خارج موجود دیگری زندگی و به طور مستقیم از آن تغذیه می کند . پارازیت از لغت یونانی پارا به معنی کنار ، ماوراء ، غلط ، اشتباه و نامنظم و لغت سیتوس به معنی غذا مشتق شده است .
فرهنگ لغت وبستر ( چاپ دوم ، 1949 ) پارازیتیسم را یک زندگی مشترک رقابت آمیز معرفی می کند . سمبیوزیس در همان فرهنگ لغت به معنی زندگی مشترک یا همکاری دو موجود جاندار آمده است . در یونانی سین یا سیم به معنای با هم و بیوس به معنای زندگی است . در جانور شناسی ، زندگی انگلی به عنوان همکاری بین دو جانور که یکی از آنها به طور موقت یا دائم درون یا بیرون بدن دیگری زندگی و تغذیه می کند ، مطرح است . البته این معنی شامل جنین پستانداران نمی شود . رابطه انگلی بین حیوانات از گونه های مختلف ، یک زندگی انگلی اختصاصی مشترک به حساب می آید . عمل پروراندن یا تغذیه کردن در تعریف فوق نیز منظور می شود . در حالی که اگر این مطلب در رابطه بین دو جانور وجود نداشته باشد ، به عبارتی دیگر یک جانور فقط نقش انتقال جانور دیگر را به عهده داشته باشد ، آن را ناقل می خوانند .
در زندگی سمبیوزیس از جمله انگلی جفت کوچکتر آن حیوانات ، انگل و جفت بزرگتر ، میزبات است . طبق شرایط خاص ، انگل در رون یا روی بدن میزبان خود زندگی می کند . این زندگی اشتراکی ( سمبیوزیس )، زندگی انگلی داخلی یا زندگی انگلی خارجی نامیده می شود . تعدادی از این انگل ها در بخشی از سیر زندگی خود توانایی زندگی مستقل و بدون همکاری میزبان را ندارند که آن ها را انگل های اجباری می نامند . در حالی که تعدادی دیگر گاهی بدون وجود میزبان نیز زنده می مانند که به آن ها انگل اختیاری می گویند ( 28 ).
تفاوت های آشکاری بین زندگی انگلی و زندگی همسفره ای ( کومنسالیسم ) وجود دارد . در زندگی کومنسالیسم یکی از دیگری تغذیه نمیکند ولی یکی به دیگری از نظر جایگزینی داخلی یا خارجی نیاز دارد .
برخی از مژه داران ، کومنسال خارجی ماهی ها هستند . اغلب انگل های روده ای انسان یا سایر حیوانات در واقع کومنسال داخلی هستند . میزبان های آنها نیز به طور غیر مستقیم تحت تاثیر آنها قرار دارند در حالی که انگل ها از غذاهای آماده میزبان استفاده می کنند . در سیستم انگلی واقعی ، انگل از بافت های میزبان تغذیه می کند و از این جهت برای میزبان ناراحت کننده است . بعضی از محققان پارازیتیسم را به عنوان همکاری بین دو موجود در حد ماکرو مولکولی می دانند . این تلقی نشان

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …