ادبیات نظری تحقیق اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماع

ادبیات نظری تحقیق اقامه، عدل، قسط، امام علی، اعتدال، انصاف، عدالت قضایی، سیاسی، اقتصادی، اجتماع 1 – 1 . معناي اقامه
2 – 1 . معناي لغوي عدل
3 – 1 . معناي اصطلاحي عدل
1 – 3 – 1 . اعتدال
2 – 3 – 1 . رعایت استحقاق ها ( اعطاء کل ذی حق حقه )
3 – 3 – 1 . تساوي و رفع تبعيض
4 – 1 . مفهوم عدالت از منظر امام علي عليه‌السلام
1 – 4 – 1 . قرار دادن و استقرار يافتن هرچيز در جاي خودش
2 – 4 – 1 . انصاف و داد
3 – 4 – 1 . مساوات
4 – 4 – 1 . رعايت حقوق و رساندن هر ذي حقي به حقش
5 – 4 – 1 . اعتدال و ميانه روي
6 – 4 – 1 . فهم عميق ، نيكو داورى كردن و …
7 – 4 – 1 . عدم اتهام به خداوند
5 – 1 . معناي لغوي قسط
6 – 1 . معناي اصطلاحي قسط
7 – 1 . تفاوت عدل و قسط
8 – 1 . انواع عدالت
1 – 8 – 1 . تعريف عدالت فردي
2 – 8 – 1 . تعريف عدالت اجتماعي
9 – 1 . انواع عدالت اجتماعي
1 – 9 – 1 . تعريف عدالت سياسي
2 – 9 – 1 . تعريف عدالت اقتصادي
3 – 9 – 1 . تعريف عدالت قضايي
فهرست منابع و مآخذ

1 – 1 . معناي اقامه
اقامة را بر پا كردن و نيز ادامه شى ‏ ء گفته ‏ اند در قاموس گفته شده : « اقام الشّى ‏ ء اقامة : ادامه و اقام فلانا : ضدّ اجلسه » ( قرشي ، 1412ق : ج6 ، 48 )
منظور از اقامه قسط و عدل ، برپايي ، برقراري و يا اجراي قسط و عدل مي‌باشد .
2 – 1 . معناي لغوي عدل
عدل در لغت به معناي راستي ، درستي ، دادگري ، ميانه‌روي ، مساوات ، استقامت ، حكم به حق ، برابري و قرار دادن هر چيز در جاي خود آمده است . ( فراهيدي ، 1410ق : ج2 ، 39 )
در نگاه راغب ، عدل به معناي تساوي و برابري است ؛ « عدل : العداله و المعادله يقتضي معني المساواه : عدل ، عدالت و معادله ، الفاظي هستند كه مفهوم مساوات را اقتضا دارند .» اين كلمات به اعتبار برابري دو چيز به كار برده مي شود . و عدل – به فتحه عين -، و عدل – به كسره عين – از نظر معنا نزديك به هم هستند ، چيزى كه هست عدل – به فتحه عين – در جايى استعمال مى ‏ شود كه با بصر و حس ديده مى ‏ شود ، مانند عدل شدن اين كفه ترازو با آن كفه ‏ اش يا اين لنگه بار با آن لنگه ‏ اش ، يا اين عدد از گردو با آن

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …