ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی

ادبیات نظری تحقیق استرس شغلی، فشارهای سازمانی خلاصه ای از کار :
تعاریف استرس شغلي
از آنجايي که در چگونگي تعريف استرس اختلاف نظر وجود دارد و هيچ نظریه کلي در اين زمينه در دست نيست ، نوشتن در مورد استرس را بسيار دشوار مي سازد . براي مثال ، ون ديج خوزن ( 1980 ) به بيش از 40 تعريف از مفهوم استرس در ادبيات مربوطه اشاره دارد که همه آنها تا حدودي از يکديگر متفاوت بودند . يکي از دلايل اصلي اين عدم توافقبه شمار زياد رشته هايي
…………
استرس به عنوان پاسخ
در بسياري از نظريه ها و تعاريف ، استرس به عنوان يک پاسخ فيزيولوژيکييا روان شناختي ارگانيسم به برخي از تهديدهاي بيروني در نظر گرفته مي شود . نظریه سليه ( 1978 ) بدون شک شناخته شده ترين مثال از اين رويکرد است . طبق نظريه سليه ، استرس يک
……………….
استرس به عنوان محرک
در برخي نظريه ها ، استرس را عمدتاَبه عنوانيک محرک ، يک فشار يا درخواست بيروني مي نگرند . به بيان ديگر ، استرس رويداد يا شرايطي است
……………..
اهميت استرس مثبت
انسان ها به استرس مثبت نياز دارند زيرا به زندگي معنا مي دهد و بدون آن قادر به تجربه ي هيجان يا کشش براي انجام کاري نيستند و عدم وجود هيجان باعث رکود زندگي و بي معنايي آن مي شود . استرس مثبت برانگيزنده ي افراد براي ادامه دادن تلاش خود در راستاي به انجام رساندن کارها و رسيدن به احساس خشنودي است . يک مثال خوب از استرس مثبت تمرين هاي
………….
نشانه هاي استرس شغلي
سه دسته از نشانه هايي که در شرايط فشار روانی شغلي بروز مي کند عبارتند از :
الف ) نشانه هاي رواني
ب ) نشانه هاي جسماني
ج ) نشانه هاي رفتاري ( بير و نيومن ، 1986 ؛ به نقل از خواجه پور ، 1385 ).
الف ) نشانه هاي رواني
نشانه هاي رواني آن دسته از مشکلات عاطفي و شناختي هستند که بر اثر ناراحتي هاي ناشي از فشار روانی شغلي بروز مي کنند . نارضايتي شغلييکي از رايج ترين پيامدهاي استرس شغلي است . افسردگي ، اضطراب ، احساس ناکامي ، انزوا و بيزاري و … ( لازاروس و
…………….
منابع فشار روانی شغلي
عموماً استرس مي تواند از محيط ( استرس موقعيتي ) و يا از ويژگي ها و خصوصيت هاي شخصي فرد ( استرس ذهني ) ناشي شود . منابع گوناگون استرس روي هم انباشته شده و به سطح استرس خود افزوده مي شود .
منابع فردي
برخي از خصوصيت هاي شخصيتي مبتني بر استرس و الگوهاي رفتاري فرد مي تواند در تجربه استرس تأثير داشته باش
……………….
منابع سازماني
فشارزاهاي ناشي از نقش
فشار ناشي از نقش زماني رخ مي دهد که بين انتظارات و خواسته هاي فرد و انتظارات و خواسته هاي سازمان ناسازگاري وجود داشته باشد ( ايوانسويج
…………..
فشارزاهاي ناشي از روابط بين فردي
کيفيت روابط کارکنان در محيط کار همواره رابطه مؤثري با استرس شغلي دارد . پژوهشگران در تحقيقات متعددي سه نوع رابطه در محيط کار را که در

حتما ببینید

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی

قالب پاورپوینت پایان نامه علوم اجتماعی قالب های پاورپوینت جهت استفاده در جلسات دفاع رساله، …